Het Taalkwartier

Corrigeren - Redigeren - Tekstontwerp

Algemene Voorwaarden – Het Taalkwartier

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Het Taalkwartier en de opdrachtgever, tenzij hiervan in de schriftelijke opdracht wordt afgeweken.

Offertes en overeenkomsten

1. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden, tenzij anders overeengekomen.

2. Offertes van Het Taalkwartier zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven, en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen

3. Het Taalkwartier is nimmer verplicht opdrachten van opdrachtgever te aanvaarden en/of uit te voeren.

4. De overeenkomst komt slechts tot stand, hetzij doordat de opdrachtgever binnen de aangegeven termijn de offerte van Het Taalkwartier heeft aanvaard, hetzij doordat Het Taalkwartier een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

5. Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6. Eventuele herzieningen of wijzigingen door de opdrachtgever worden apart in rekening gebracht tenzij anders is overeengekomen.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Het Taalkwartier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Het Taalkwartier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Het Taalkwartier worden verstrekt.

3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Het Taalkwartier zijn verstrekt, heeft Het Taalkwartier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht.

1. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht kan op verzoek apart geoffreerd worden.

2. Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt, of intrekt, is Het Taalkwartier niet verplicht de teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Het Taalkwartier heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Geheimhouding

Het Taalkwartier en de afnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan duidelijk is dat deze vertrouwelijk zijn. Deze verplichting strekt zich ook uit tot na beëindiging van de opdracht.

Aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Het Taalkwartier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

2. Het Taalkwartier is niet aansprakelijk voor eventuele schade, tenzij deze rechtstreeks het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Indien wordt geoordeeld dat de opdrachtgever hierop geen beroep kan doen, geldt dat Het Taalkwartier ten opzichte van de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrecht

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt Het Taalkwartier het auteursrecht op de door haar vervaardigde teksten.

2. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het
auteursrecht van Het Taalkwartier wordt beschouwd:
– publicatie voor een ander gebruik dan overeengekomen
– hergebruik zonder toestemming

Eigendomsrecht

De door Het Taalkwartier geleverde teksten blijven eigendom van Het Taalkwartier totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Het Taalkwartier gesloten overeenkomst is nagekomen.

Betaling

1. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan Het Taalkwartier betaling in termijnen verlangen.

2. Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen Het Taalkwartier en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

2. De opdrachtgever dient klachten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tien dagen na levering schriftelijk in te dienen.

3. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld in goed overleg op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Het Taalkwartier.

Het Taalkwartier
Vuurdoornstraat 194
8171XD Vaassen
KvK nummer: 57823332